РУС БЕЛ ENG

Попечительский совет

Отчёт попечительского совета

за период январь - март 2024 года

На благотворительный счёт поступило 90 белорусских рублей, которые были перечислены на школьный интернет.

 

Председатель попечительского совета: В.И. Карманова

 Справаздача апякунскага Савета за 2023 год.

“Дзейнасць апякунскага Савета на працягу 2023 года ажыццяўлялася ў адпаведнасці з нарматыўнымі дакументамі. На пачатак 2023/2024 навучальнага года змяніўся склад  апякунскага Савета. Выбрана ў склад Хлябіна А.М.

 На працягу 2023 года працягвалася цеснае супрацоўніцтва з адміністрацыяй установы, класнымі кіраўнікамі. Вынікі паседжання адлюстрованы ў пратаколах. На 2023/2024 навучальны год распрацаваны і зацверджаны план работы апякунскага Савета. (пратакол №11 ад 01.09.2023 года). Пры неабходнасці будуць праходзіць пазапланавыя паседжанні.

 Фінансавыя сродкі апякунскага Савета фарміраваліся з добраахвотных узносаў, якія залічваліся на разліковы рахунак па безналічным разліку і выкарыстоўваліся ў адпаведнасці з прынятымі рашэннемі Савета. Установа мае добрую матэрыяльную базу, забяспечана неабходным абсталяваннем, спартыўным інвентаром. Таму традыцыйна на працягу студзеня-снежня 2023 года  сродкі накіроўваліся на аплату інтэрнэт- паслугі ўстановы адукацыі. На працягу 2023 года шмат мерапрыемстваў, конкурсаў, алімпіяд, залік даследчых работ быў арганізаваны таксама анлайн. Таксама настаўнікамі праводзіліся завочныя экскурсіі.  Паступіла за 2023 год 169, 93 беларускіх рублёў ( за 2022 год 298 беларускіх рублеў).

   Членамі апякунскага Савета ініцыяваны  працяг  па рэалізацыі сельскагаспадарчага праекта па вырошчванню кветак і агародніны. Дзякуючы чаму  па выніках падрыхтоўкі ўстановы адукацыі да новага навучальнага года адзначана падзякай упраўлення па адукацыі Аршанскага райвыканкама. Тэрыторыя ўстановы адукацыі значна павялічылася. Мы законныя прадстаўнікі непаўналетніх будзем садзейнічыць у добраўпарадкаванні тэрыторыі.

 Традыцыйна  разгледжана пытанне па арганізацыі і падрыхтоўцы святочных мерапрыемстваў “Апошні званок”, святочнае ўручэнне дакументаў аб адукацыі.  Узнагароджванне лепшых навучэнцаў установы.” Гэта значнае мерапрыемства для нашых дзяцей, таму члены апякунскага Савета трымаюць яго на кантролі. Трэба адзначыць станоўчую работу адміністрацыі пры арганізацыі і правядзенні яго.

Застаецца на кантролі пытанне аб арганізацыі экскурсій для навучэнцаў у 2023/2024 навучальным годзе. Апякунскі Савет разам з бацькамі будзе ў 2024 годзе аказваць садзеянне ў іх арганізацыі і правядзенні.    

   Законныя  прадстаўнікі непаўналетніх на працягу 2023 года прымалі ўдзел у падрыхтоўцы і правядзенні класных і агульнашкольных мерапрыемстваў, у тым ліку і спартыўных. Хочацца адзначыць  Раманоўскую Р.Ф., Макееву А.О., Яскевіч Д.С., Абалейчынка Р.У., Хлябіну А.М.

  Таксама на працягу  2023года працягвалася зладжаная   прафілактычная работа з сем’ямі непаўналетніх.  

Старшыня апякунскага Савета                        В.І. Карманава

СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

НА 2023/2024 УЧЕБНЫЙ ГОД

 

1. Романовская Р.Ф. – мать учащейся Романовской А. (6кл.) и учащегося 3 класс Романовского Т.;

2.Хлябина А.Н. – мать учащихся Хлябиной О. (8кл.), Хлябина И. (2 кл.);

3. Карманова В.А. – учащейся Кармановой Д. (2 кл.) и учащегося  Карманова Р. (4 кл.)

ЗАЦВЯРДЖАНА

Пратакол паседжання апякунскага савета №4 ад 01.09.2023 года

                                  

 

ПЛАН

работы апякунскага савета на 2023/2024 навучальны год

№ п/п

Месяц

Мерапрыемства

1.

Кастрычнік

 

 1.Аб  арганізацыі экскурсій установай адукацыі.

.

2.

Снежань

 

1.Аб правядзенні святочных мерапрыемстваў і набыцці навагодніх падарункаў для выхаванцаў і навучэнцаў.

 

3.

Сакавік

1.Аб добраўпарадкаванні тэрыторыі ўстановы адукацыі.

4.

Май

1.Аб арганізацыі і падрыхтоўцы святочных мерапрыемстваў “Апошні званок”, святочнае ўручэнне дакументаў аб адукацыі.  Узнагароджванне лепшых навучэнцаў установы.

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

25 июля 2011 г. № 146

Об утверждении Положения о попечительском совете учреждения образования

На основании пункта 5 статьи 25 Кодекса Республики Беларусь об образовании Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о попечительском совете учреждения образования.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 

Министр

С.А.Маскевич

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь

25.07.2011 № 146

ПОЛОЖЕНИЕ
о попечительском совете учреждения образования

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности попечительского совета учреждения образования (далее – попечительский совет).

2. Попечительский совет является органом самоуправления учреждения образования и создается с целью оказания содействия в обеспечении его деятельности и развития.

3. Решение о создании попечительского совета принимается инициативной группой, в состав которой могут входить законные представители обучающихся, педагогические работники, представители общественных объединений и других организаций, иные лица.

4. Попечительский совет организует свою работу в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, настоящим Положением, иными актами законодательства, уставом учреждения образования.

5. Попечительский совет разрабатывает, принимает и организует реализацию планов своей деятельности в интересах учреждения образования.

6. Попечительский совет взаимодействует с руководителем учреждения образования и другими органами самоуправления учреждения образования по вопросам функционирования и развития учреждения образования. Представитель попечительского совета может участвовать в работе других органов самоуправления.

7. Решения попечительского совета носят консультативный и рекомендательный характер.

8. Выполнение членами попечительского совета своих функций осуществляется исключительно на безвозмездной основе.

9. Деятельность попечительского совета может быть прекращена по инициативе и (или) решению общего собрания попечительского совета.

10. Задачами деятельности попечительского совета являются:

10.1. содействие учреждению образования в развитии материально-технической базы, обеспечении качества образования;

10.2. разработка и реализация планов своей деятельности в интересах учреждения образования;

10.3. содействие в улучшении условий труда педагогических и иных работников учреждения образования;

10.4. определение направлений, форм, размеров и порядка использования средств попечительского совета, в том числе на:

10.4.1. укрепление материально-технической базы;

10.4.2. совершенствование организации питания обучающихся;

10.4.3. проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, социально-культурных, образовательных мероприятий;

10.4.4. иные цели, не запрещенные законодательством;

10.5. содействие в установлении и развитии международного сотрудничества в сфере образования;

10.6. целевое использование средств попечительского совета.

11. Попечительский совет действует на основе принципов:

11.1. добровольности членства;

11.2. равноправия членов попечительского совета;

11.3. коллегиальности руководства;

11.4. гласности принимаемых решений.

12. В состав попечительского совета могут входить законные представители обучающихся, педагогические работники, представители общественных объединений и других организаций, иные лица.

13. Решение о включении в состав попечительского совета принимается общим собранием попечительского совета.

14. Член попечительского совета имеет право:

14.1. вносить предложения по всем направлениям деятельности попечительского совета на собраниях попечительского совета;

14.2. получать информацию, имеющуюся в распоряжении попечительского совета;

14.3. участвовать во всех мероприятиях, проводимых попечительским советом.

15. Член попечительского совета обязан:

15.1. выполнять требования настоящего Положения;

15.2. соблюдать положения устава учреждения образования;

15.3. принимать активное участие в деятельности попечительского совета, предусмотренной настоящим Положением;

15.4. исполнять решения попечительского совета.

16. Членство в попечительском совете прекращается:

16.1. по заявлению члена попечительского совета, которое он представляет общему собранию;

16.2. по решению общего собрания в связи с исключением из попечительского совета.

17. При выходе или исключении из членов попечительского совета добровольные взносы не возвращаются.

18. Высшим органом управления попечительским советом является общее собрание. Возглавляет общее собрание попечительского совета председатель попечительского совета, избираемый на 3 года.

Общие собрания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

По инициативе одной трети членов попечительского совета может быть созвано внеочередное общее собрание.

19. Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем участвуют более половины членов попечительского совета.

Решения принимаются простым большинством присутствующих членов попечительского совета.

Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего собрания, принимаются квалифицированным большинством (не менее двух третей) голосов присутствующих членов попечительского совета.

Решения общего собрания попечительского совета доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.

20. Председатель попечительского совета в соответствии со своей компетенцией:

20.1. руководит деятельностью попечительского совета;

20.2. председательствует на общих собраниях попечительского совета;

20.3. обеспечивает выполнение решений общего собрания попечительского совета;

20.4. представляет попечительский совет во всех взаимоотношениях с государственными, общественными и другими организациями и физическими лицами по всем вопросам, относящимся к компетенции попечительского совета;

20.5. решает иные вопросы, не относящиеся к компетенции общего собрания.

21. К компетенции общего собрания попечительского совета относятся:

21.1. принятие решения о членстве в попечительском совете;

21.2. избрание председателя попечительского совета и принятие решения о досрочном прекращении его полномочий;

21.3. определение приоритетов деятельности попечительского совета и принятие решения о совершенствовании ее, изменении структуры и упразднении попечительского совета;

21.4. разработка, принятие и организация реализации перспективных и текущих планов деятельности попечительского совета в соответствии с настоящим Положением;

21.5. определение порядка формирования и использования финансовых средств и другого имущества, находящегося в распоряжении попечительского совета;

21.6. ведение учета поступления и расходования средств попечительского совета и подготовка отчетов об их использовании в соответствии с решением общего собрания;

21.7. рассмотрение и утверждение ежегодного отчета попечительского совета о деятельности и использовании имущества, в том числе и денежных средств.

22. К компетенции членов и (или) инициативных групп попечительского совета относятся:

22.1. подготовка предложений по совершенствованию деятельности учреждения образования;

22.2. выполнение принятых решений с учетом предложений и замечаний членов попечительского совета;

22.3. формирование повестки дня и подготовка необходимых материалов для рассмотрения и принятия по ним решений на очередном общем собрании попечительского совета, ежегодного отчета о результатах деятельности попечительского совета;

22.4. взаимодействие с заинтересованными по достижению целей, предусмотренных уставом учреждения образования;

22.5. рассмотрение иных вопросов, вынесенных на обсуждение общего собрания попечительского совета.

23. Секретарь попечительского совета:

23.1. осуществляет организационную работу по подготовке общих собраний попечительского совета;

23.2. организует ведение и хранение протоколов общих собраний попечительского совета.

24. Финансовые средства попечительского совета формируются из добровольных взносов и иных источников, не запрещенных законодательством, зачисляемых на текущий (расчетный) счет по учету внебюджетных средств учреждения образования, и используются по целевому назначению в соответствии с решением попечительского совета.

Отчёт попечительского совета

за период июль - сентябрь 2023 года

На благотворительный счёт поступило 50,16 белорусских рублей, которые были перечислены на школьный интернет.

Благодаря чему учащиеся и воспитанники учреждения образования имели возможность подготовиться и провести ряд мероприятий, участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах, подготовка к районной научно-практической конференции "С наукой в будущее".

 

Председатель попечительского совета: В.И. Карманова

Отчёт попечительского совета

за период январь - март 2023 года

На благотворительный счёт поступило 60 белорусских рублей, которые были перечислены на школьный интернет.

 

Председатель попечительского совета: В.И. Карманова

Отчёт попечительского совета

за период апрель - июнь 2023 года

На благотворительный счёт поступило 59,80 белорусских рублей, которые были перечислены на школьный интернет.

Благодаря чему учащиеся и воспитанники учреждения образования имели возможность принять участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах и различных мероприятиях. А также для проведения мероприятий по проекту "Лето без правонарушений"

Председатель попечительского совета: В.И. Карманова